ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Stan Berghs Imagery gesloten overeenkomsten.  


1. Offerte & bevestiging  
1.1 Stan Berghs Imagery maakt een inschatting van de werkuren die nodig zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de dienst en worden schriftelijk vermeld vóór overeenkomst.   


1.2 Er worden vaste uurtarieven gehanteerd voor het uitvoeren van de opdracht beginnend vanaf drie uren tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Andere kosten worden op basis van reële inschatting gemaakt en schriftelijk vermeld.  
1.3 Stan Berghs Imagery mag de gehanteerde uurtarieven en andere prijzen zelf bepalen en aanpassen. Diensten waar prijzen al schriftelijk zijn overeengekomen zijn definitief voor desbetreffende dienst en kunnen tijdens dit proces niet worden aangepast tenzij dit schriftelijk anders overeen is gekomen.  


1.4 Werkuren en andere kosten die na overeenkomst of tijdens de dienst additioneel worden toegevoegd door de opdrachtgever zullen, na mondeling overleg, opgenomen worden tenzij anders overeengekomen.


1.5 De geldigheidsdatum staat vermeld op de offerte en betreft 1 maand na het versturen tenzij anders vermeld.  


1.6 Na de verstreken geldigheidsdatum zonder overeenkomst kan Stan Berghs Imagery geen garantie meer bieden over de dienst en desbetreffende prijzen.

 
1.7 Op alle offertes worden de prijzen gehanteerd exclusief 21% BTW. De 21% BTW wordt wel bij het totaalbedrag opgeteld.

 
1.8 Diensten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Stan Berghs Imagery een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen bindt Stan Berghs Imagery pas nadat deze schriftelijk door opdrachtgever zijn bevestigd.  


2 Betalingscondities  


2.1 Alle facturen dienen betaald te worden door de opdrachtgever volgens de op factuur vermelde betalingscondities.  


2.2 Stan Berghs Imagery hanteert altijd facturen die in twee termijnen moeten worden betaald door de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld.  
Eerste termijn (aanbetaling): Alvorens de dient uitgevoerd kan worden dient altijd een betaling door de opdrachtgever te worden gedaan van 50% van het totaalbedrag tenzij anders vermeld. 
Over deze termijn geldt een geldigheidsdatum van 14 dagen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Na verstreken geldigheidsdatum kan Stan Berghs Imagery geen garantie meer bieden over de dienst en desbetreffende prijzen en zal de factuur komen te vervallen.  
Tweede termijn: Na uitvoering van de dienst dient de opdrachtgever het resterende bedrag altijd te betalen. Hier geldt een geldigheid van 14 dagen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  


2.3 Annuleren van een dienst alvorens de eerste termijn is betaald is altijd mogelijk en kosteloos voor de opdrachtgever. Hier wordt de geldigheidsdatum van de eerste termijn toegepast.  


2.4 Annuleren van een dienst nadat de eerste termijn is betaald is mogelijk tot aanvang van de uitvoering van desbetreffende dienst. Het is echter niet mogelijk de betaling van het eerste termijn ongedaan te maken of terug te vorderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  


2.5 Annulering dient altijd schriftelijk en conform de voorwaarden gedaan te worden. De dag dat Stan Berghs Imagery de annulering ontvangt zal als beoordeling worden gebruikt van de annuleringstermijn.  


3 Diensten na de uitvoering  


3.1 Stan Berghs Imagery hanteert de oplevering van het product in drie algemene fases in beneden beschreven termijnen.

 
3.2 De termijn na de afronding van de uitvoering tot de aanvang van het uiteindelijke product dient altijd mondeling of schriftelijk overeengekomen te worden. De opdrachtgever kan deze tot maximaal 14 dagen na afronding van de uitvoering zelf inschatten indien realistisch en redelijk tegenover de werkzaamheden die Stan Berghs Imagery nodig acht.  


3.3 De eerste termijn bestaat uit overeengekomen termijn wanneer een eerste (ruwe) versie van het product wordt geleverd. De opdrachtgever mag dan zijn gewenste wijzigingen doorgeven.  


3.4 De tweede termijn bestaat uit overeengekomen termijn wanneer een tweede (aangepaste) versie van het product wordt geleverd. De opdrachtgever krijgt dan nog een laatste kans gewenste wijzigingen door te geven  


3.5 De derde termijn bestaat uit overeengekomen termijn wanneer een derde (uiteindelijke) versie van het product wordt geleverd.  


3.6 Kleine wijzigingen mogen altijd kosteloos in de loop van deze termijnen worden doorgegeven. Stan Berghs Imagery zal de redelijkheid en realiteit van dergelijke aanvragen zelf in oordeel brengen.   


3.7 Grote wijzigingen die teveel afwijken van de originele opdracht zullen na mondeling of schriftelijk overeenkomst worden aanvaard. Hierover wordt een uurtarief bovenop het overeengekomen totaalbedrag berekend. Deze verschijnt op de laatste factuur.

 
4 uitvoering

 
Bij de uitvoering van een dienst kan Stan Berghs Imagery (gedeeltijk) gebruik maken van diensten van derden die van toegevoegde waarden zijn om het proces te verbeteren, versnellen of er een  positieve invloed op hebben.